Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.791
B Koszty działalności operacyjnej 27.828
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 37
D Pozostałe przychody operacyjne 1.042
E Pozostałe koszty operacyjne 45
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 960
G Przychody finansowe 10
H Koszty finansowe 266
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 704
J Podatek dochodowy 153
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 551
Wersja XML